کیه‌رد و کوڵت / چیرووکێگ له‌ که‌یوومه‌رس به‌ڵه‌ده‌

 

 

 

له وه‌راوه‌رم له سه‌ر په‌نجه وساسه پاوه ده‌سه‌ێ کیه‌رده‌گه له ناو ده‌سێ جم‌جۊل که‌ێ، ده‌سه‌یلێ وڵان و هه‌ر ئان تواێ بپه‌رێده‌و بانم وکیه‌رده‌گه تا ده‌سه له ناو زگم نغما بکه‌ێ. هه‌ر دوو چه‌وێ، دوو گوڵه‌من له خۊن و خۊنه‌ لێیان تکێد.

ده‌سه‌ێ کوڵته‌گه له ناو گیرفان کاپشنه‌گه‌م له ناو ده‌سم جه‌ریاس و توام وه یه‌واش و بێکرچه له زامن درارمه‌ێ. ئاسمان ئه‌ور سیه‌ێ داپووشاسه‌ێ و ده‌نگ گرم‌هڕ  تێد، هه‌ێرنگه‌س داکه‌ێد. یه یه‌کمین‌جاره  دۊنم له تاوسان تواێ واران بوارێ، ئمجا ئه‌ورێگ ئاسمان داپووشاس.

له ده‌ور مه‌ێدان هدایه‌ت ناو پیاده‌ره‌وه‌گه،‌ له ده‌ر حمامه‌گه مه‌ردم فه‌ره‌ێگ گووشه‌قڵاخه‌و بۊنه و له‌ێ ده‌س و له‌و ده‌س خێاوانه‌گه‌‌ێا له پسا زوور تیه‌رنه خوه‌ێیان و تیه‌ن له ده‌ورمان کوو به‌سن و له بن گووش یه‌کتره‌کی فچ‌گووڕ  که‌ن. چه‌تر وه ده‌س هیچکامێانه‌و نێیه.

تکێ واران له بانا تکێده مڵ لۊتما و  وه لاێا شووڕا بوود وتا بان لچم خوه‌ێ کڕنێد تا شوونێگ له خوه‌ێ بیلێدن وه جی. دوو سێ تکه‌ێ‌تر له بانا ده‌ێده مل سه‌رما، ته‌نیا له بان سه‌ر من واران شروو کردێه‌سه وارین و که‌سیش نیه‌زانێد!

یاروو له وه‌راوه‌رم وسایه‌ و له یه‌گ من ته‌کان نیه‌خه‌مه‌و خوه‌م  ئڕاێ ده‌رچین یا وه‌ره‌جیجگ وسان ئڵاجه‌یوی تێد. له سه‌رتا وه پائیسفام گرێد، چه‌وێگه لیم بازێه‌و  که‌ێد و دێیانه لیم قورووژێد، بووره‌و لیم بوود و چه‌و زاقتره‌و که‌ێد.

خوه‌زیه‌و ئێ مه‌ێدانه شه‌ق بوورداد و زه‌یوه‌گه ده‌م وا بکرداد یا گه‌رده چۊچان، لافاوێگ باتاد و مه‌ێدانه‌گه وه ئاێه‌مه‌گانه‌و داماڵییاد و بوورداد.

دۊنم دوو سێ تک واران وارێده مڵ سه‌ر یاروا ئه‌یوش هه‌واڵ نیه‌پرسێد و چۊنه گڕگورج و کووڕهه‌ڵمه‌ت وساێه چماێ هه‌ر دۊیه‌که!ئا چماێ هه‌ دۊیه‌که دا نه‌فه‌ر وه‌ێ کیه‌رد سیه‌ێ ده‌سێیه قه‌لار کردێیه و شیپاڵێان برێیه‌سه‌و. نیه‌زانم مناڵ کام مه‌هه‌له‌س.

ئاێه‌مه‌یل فه‌ره‌ێگ کوو به‌سانه ئه‌مانگ هیچکه له دا گام وه‌ره‌و نواتر نیه‌تێد، بێ یه‌گ که‌سێگ بۊشێد مه‌ێدان ره‌نگینێگ وه ده‌ورمانا خڕ دانه و له‌وا دیاره له مه‌یدان به‌سان فه‌ڕه واردن و  ئه‌ڕاێ خوه‌ێان یه‌ێ کڕ نادیاری کیشانه‌سه ده‌ورمانا. له پشت ئێ کڕه ئایه‌مه‌گان بێقه‌راری که‌ن و ره‌سم پاڵه‌وانی وه جی نیه‌‌تیه‌رن. ئه‌ور سیه لچ ناسه زه‌یوه‌و ‌ ته‌نیا وه مڵ منا وارێد و م له‌ێ مه‌ێدانه هه‌ڵوێژێامه و بوو نمڵچ خاکه‌گه‌ێ ژێر پام تێده لۊتما، هه‌ز به‌م و مف هه‌ڵکیشم جوور ئاخرین له‌زه‌ت ژیانم زانمه‌ێ، هه‌ر چێ فکر که‌م چوار رووژ خوه‌ش وه هۊرم نیه‌تێد. ئۊشم هه‌ێ کووڕ داڕزیه‌ید ئێ هه‌مگه ساڵه چوه کردیده، هه یه‌ێ هۊرمان خوه‌شیش نه‌یرید له‌ێ ساته بکه‌فێده‌و هۊرد و دڵ وه پێ بوه‌سیدو وه خاترێ زینی بمینید و ئاێه‌م بکوشید.

زانی هه له‌ێ وه‌خته‌یله‌سه ئاێه‌م په‌ڵپ گرێد. م په‌ڵپ گرم و په‌ره په‌ره له ژیان خوه‌م هۊرده‌و بوومو وه قه‌ێزه‌و په‌ڕه‌ێان ده‌م، هیچ نیه‌که‌فێده‌و هۊرم، چماێ له ناو خه‌وێگ هه‌ڵسامه‌و هیچ ئه‌و سوو ناوردمه. ده‌سم له ده‌ممه‌و ده‌رچێ، کوڕ هه‌ێ خودا بکوشێده‌د هه‌ر وه‌ ده‌رد مردن خوه‌ید، مردن نه، تووپین ئێ هه‌مگه ساڵه چۊ گا هات‌چوو کردیده هه‌ر یه لاقده بێسه‌رپاێگ له کوڵه‌سۊکێگ بغده‌ێگ له ناو زگد خڕ بیه‌ێد و له‌قه‌ێگ بنه‌ێده تک دڵده‌و، ئاخڕ شه‌ڕه‌و خوه‌د. کلکم له بان زامن کوڵته‌گه شله‌و بۊ، کیشامه‌وه‌ێ، گیانم سڕ بۊ.

گله‌گله‌ێ له ئاێه‌مه‌گان وه گووشیه‌و  فیلم گرن‌ و له رۊ سه‌فه‌ی گووشیه‌گه‌وه نوورنه پیمان و له‌ێ هوونه‌ر خوه‌ێانه هه‌ز به‌ن و بسکه‌خه‌نێیگ ها دۊ سێوڵێانه‌و.

له پشت سه‌ر پیاگان چه‌ن گله ژنیش سه‌ره‌له‌قێانه‌و توان بزانن چوه بویه، که‌م که‌م خوه‌ێیان کیشنه‌و ناو جه‌میه‌ته‌گه و چه‌ن نه‌فه‌رێگ خه‌نه‌و پشت سه‌ر.

ئێرنگه هیچکه فچه نیه‌که‌ێد.

یاروو خۊن وه‌ر چه‌وێ گرتیه‌و له هه‌ر دوو چه‌وێ که بۊنه‌سه گوڵه‌م خۊن، خۊن رشێد. نیه‌زانم کوڕ کیه‌رد وه‌شانن هه‌س یا نه؟

ئمجا هه‌ر ئێ جه‌میه‌ته هه‌ر بێفره‌ێگیش که‌ێده مامه‌د په‌ڵه‌نگ.

یه‌ێ قانوون نادیاری ئۊشید ئڕاێ جه‌نکه‌ر ئووفت دێرێد ئه‌ڕ کاردیگ له قه‌ێ پۊز بکیشیده‌ی‌و نه‌که‌یده‌ێ خۊنه‌و،‌ ئه‌گه‌ریش جه‌نکه‌ری پێیا بوودکه کیه‌رده‌گه‌ی و وشکی قلاف بکه‌ێد، ئاروو ئه‌ڕای نیه‌مینید هیچ، له ولاتی هه‌و کریه‌ێد و که‌سیش وه نه‌وچه نیه‌خڕێده‌ێه‌و خوه‌ێ!یه‌سه ئۊشن کیه‌رد کیشان ئرزه تواێد.

نیه‌زانم ئێرنگه‌ که ئیمه له‌ێره مه‌ێدانداری که‌یم له چه‌ن مه‌هه‌له‌ێ تریش مه‌ێدان به‌سانه‌و گووشی وه ده‌سه‌یل له سه‌ف نواێ بسکه خه‌نێ دۊ سیولێان تێد.جم جۊل فه‌ره‌یگ که‌فتیه‌سه ناو مه‌ردما و چماێ ئاێه‌مه‌یل فه‌ره‌یگ هانه پشت سه‌ر ئی مه‌ردمه‌گ هیچ نیه‌ونن و هه شانه‌جه‌نگی که‌ن تا بانه‌و نواتر، مناڵه‌یل وه ژێر ده‌س‌پاێ گه‌وراگانا تا ره‌دیف نوا هاتنه‌و له‌وره چرچ چێه‌سه دلێیان و ره‌نگێان قرمزه‌و بویه، رێ ئه‌ڕاێ ئه‌و دویا چێن نه‌یرن! ئا مه‌ێدان ئه‌ڕاێ هیچکه رێ ئه‌و دیوا چێن نه‌یرێد.

یاروو وه دۊ کارده‌گه بازی که‌ێدو له ناو ڵه‌پ خرێ ده‌ێدو له نوو ده‌مه‌و بان گرێده‌ێ، مکه‌م جه‌رنێده‌ێ ئێ‌جووره‌ که بکه‌ێده‌ێ زگما تا ناوسینێیان بتلێشنێده‌ێ، چۊنه له ناو قه‌پاڵ خوه‌ێ جه‌رانێه‌سه‌ێ نک کارده‌گه ڵه‌رێده‌و خوار و بان که‌ێد.

ره‌نگێ گۊریاس چه‌وێ تێده پرت‌پات و له نوو وسێده‌و.

من زانم یه رخه رشیاسه ناو دلێ و نیه‌تویه‌نێد بشارێده‌وه‌ێ، ئمجا کاری‌ته‌رین ده‌سه‌یل که‌سه‌ێلی وه‌شنن رخ له ناو دڵێان بوود، سیه ده‌س هه‌ر هێن ئه‌وانه‌سه و به‌س، شوون ده‌س رخوه‌ێل هه‌ر هه‌رین چه‌رمێه‌و نیه‌ود!

یه‌ێ پا نه‌ێده‌و نوا ئه‌و پاگه‌ێ هێز داو وه پیم هالێ کرد که به‌تالێ نه‌ویه‌‌سه‌و تا زگم نه‌خه‌ێده وه‌ر کیه‌رده‌گه‌ و نه‌که‌ێده‌ێ سفره ولکه‌رم نێیه.

زانسم چه‌ن که‌سێگ له‌ێ ئاێه‌مه‌یله من ناسن ئێرنگه خوه‌ێان دانه‌سه‌و په‌سێو ئاێه‌مه‌ێل‌ تره‌ک و خوه‌ێان شاردنه‌سه‌و. من هیچکامێیان نه‌یمه خوه‌شم نیه‌تێد بۊنمان، ئه‌گه‌ر نوورسنم سڕ بخوه‌ێده ملێیانا زۊزی خڕێ ده‌م و له هیچ سۊکێک گت نیه‌که‌م، یه‌سه‌ که هیچکامێیان وه هۊرم نێیه.

خودایا له‌ێ شاره یه‌ێ ناوژێکه‌ر پێیا نیه‌ود. من تا ئێرنگه ئاێه‌م نه‌کوشتمه ئه‌ویش له وه‌ر چه‌و ئێ‌هه‌مگه ئاێه‌مه. ئێ جار ت خوه‌د بنه جی م ئه‌ر کولتێ وه پێد بوود و بتواێ ئاێه‌م بکووشی ده‌ی له کوێ، تک دلێ گریده نیشان، گورچیی قڵا

پۊک که‌ێ ، وه‌ر زاێرێ پراشپراشه‌و که‌ێ و هه‌ێاێ له بن جی که‌ن یا که‌پوولێ کونا که‌ی تا زۊری ره‌هه‌ت بوود و زه‌جریش نه‌کێشێد، ئێکه‌ش ت بنه که‌پووڵ کووره‌ێ که‌پووڵ، تێولێ تا میژگێ دارشێده زه‌یو یا یه‌ێ چه‌وێ خاپۊر که‌ێ یا ده‌ێ له ناو ده‌مێ،یاگه‌ر یاگه‌راێ چناوکه‌ێ له یه‌ک داگه‌ردنێ. بزانن ئاێه‌م له‌ێوا خه‌ریک بوودن ها!

یاروو دنگاڵ کیه‌رد کیش ئه‌ر گوله کوشنگه‌ێ نه‌گرێد گومان نیه‌که‌م وه دوو سێ گوله‌یش به‌جه‌ر بوود. باێه ئه‌وه‌ڵ که‌شکینه‌ێ هۊرد بکه‌م تا وه لاوه بڕمێد گه‌ها گه‌هایش وه نواێیا یا وه پشتا هه‌ر فه‌رخێ نیه‌که‌ێد، ئه‌وسا تویه‌نم نزیکه‌و لێ بووم و لۊلگ کوڵته‌گه بنه‌مه قه‌ێ ئه‌وره‌گ توام یانێ نه‌خش تێولێ، ناوراس هه‌ر دوو چه‌وێ کونا بکه‌م و خڵاس، جارێ هه‌له‌ێوا وسامه.

خوه‌شم هات قاڵ بکه‌م هه‌ێ مه‌ردم که‌سێ نییه ده‌سێ بگرێد. خاس براوورد یاروو گردم ناو تێولانێ چۊد له‌یه‌ک و شوون خۊنێگ له چه‌وێ رشێاۊد له لاێ لۊتێ مه‌نۊدن وه‌جیو جار مه‌وق خۊن وه پێیا رشیا. له نوو یه‌ێ پاێ هێزدا و گامتر ناو نوا له نوو له‌ێواێ ئه‌وه‌ڵ وسا، گڕگورج‌تر، ده‌سه‌یلی وڵاتر و پاێلی وازتره‌ک، له‌ێوا نیشان داگ دی ئێرنگه ده‌رچێیامیش هه‌م له دویایا قوومچ گرێده‌و بانم و کیه‌ردئاژنم که‌ێد. ته‌کان نیه‌خوه‌م و زاق نوورمه ناو چه‌وێیه‌و،ناو تێولانێ فێشتر چێیه له‌یه‌ک ئێ جووره‌گ وه کارده‌گه‌ێ خوه‌ێ بیاتایده ‌لێ خۊنێ نات.

له ناو جه‌میه‌ته‌گه‌یا ده‌نگ ریچه‌رمێیگ وه بزان مه‌زان هاته گووشم وه‌ت: ده‌سێ بگرن هه‌ێرنگه بووده قاتلێ به‌نده‌ێ خوودا جوانه.هیچکه جواو نه‌ێیا من و یارویش لاوه نه‌کردێم و له شوون ده‌نگه‌گه نه‌گه‌ردیمن.

له نوو بێده‌نگی وڵات داپووشا، ئێرنگه ماشینه‌گان ده‌ور مه‌یدانه‌گه له ده‌وردان وسانه‌سه‌و راننده‌گانێان یه‌ێ پاێیان ها ناو رکاوه‌گه‌و وه مل ئه‌و پاگه‌ێانا وسانه‌سه پاوه، له پساێ وه مل ماشینه‌گانا مله‌زیتی که‌ن و نوورنه ئێ مه‌ردما. چماێ ئمروو هه له‌ێ ساته تواێ له ناو ئی شاره له جز مه‌یدان هدایت له ناو پیاده‌ره‌وه‌گه هه ئه‌و پیاده‌ره‌وه‌ که له‌ وه‌ر ئایه‌م وه ده‌یشته‌و نێیه قومێ بقوومێد و قووملی‌قوومانێ بکه‌فێده‌و رێ.

ته‌کان نه‌خواردم کلکم له ماشه‌گه دۊره‌و بۊ ترسێگ له ناو دڵم نه‌ۊ، ته‌نیا یه‌ێ هس ئڵاجه‌یو داشتم، ترس له نوو ئۊشم ترس له دڵم بێ‌به‌ش بۊ؛ هه‌ر هه‌رین چرچ ئه‌و دڵم نه‌چۊد ته‌نیا رخم له شه‌ق بردن مه‌یدان  و ڵافاو بۊ و داماڵێان من و مه‌ردم و یاروو کیه‌ردوه‌شن و مه‌ێدانه‌گه و دی هیچ . شایه‌د بازییگ بوود وه دوو بازیگه‌ره‌و یه‌کێ من و یه‌کی یاروو کیه‌رد وه‌شن تووام بزانم ئاخرێ بووده چووه.

یاروو له‌پساێ خوه‌ێ هازر کرد و یه‌ێ پاێ له‌نوو نا نواتر و ئه‌و پاگه‌ێ وه گووشه‌قڵاخی تمام له شوونێ هاورد و له لاێ ئێیه‌که دا گه‌ز، که‌مێ چه‌میا مل هه‌ردگێانا. له لیم فێشتر هۊرده‌و بۊ، ته‌وه‌قوو جم‌حۊل و هه‌ڵپه‌رینله لیم داشت، له شوونه‌گه‌ێ خوه‌م وسامه‌و زاق نوورمه ناو چه‌وه‌ێلێه‌و. ئه‌ویش نوورێده من و وه فرزیگه‌و سه‌ر خه‌ێده‌و خوار و نوورسنێ سریه‌ێده ناوسێنێانما وه‌ره‌و خوارتر وه رۊ ده‌س راسماگ هێماێ ها ناو گیرفان کاپشێنه‌گه‌م و نه‌دراتێه. فکر که‌م هه‌ر یه بویه‌سه بایس یه‌گ ئه‌قه‌ر وه یه‌واش یه‌واش باێد وه‌ره‌و نوا و هۊرێ وه خوه‌ێه‌و بوود. ده‌س چه‌پم وه لاێ گیرفان کاپشێنه‌گه‌ما شوڕا بۊیه.

یاروو هه‌ر دوو ده‌سێ ئامادێ شه‌ڕ کردن و له‌پ مه‌رگ کوتانه‌و ناکار کردنه، وه تا راده‌ێگێش وه ناکار کردن دڵنێاس، چماێ وه‌ مردێ ناسه‌م و تا مردن من ته‌نیا یه‌ێ ته‌کان کیه‌رده مه‌نێیه ئه‌ۊش هه‌ر کار خوه‌ێه‌و به‌س. گه‌هاێش یه ته‌نیا هوونه‌رێ بوود!

فچه له هیچکه‌وه نیه‌تێد، فه‌ره که‌سه‌ێل وه‌ئه‌وانه‌گ فیلم گرن ئزافه بویه قوڵ‌قوڵه که‌فێده ناو ئاێه‌مه‌گان که تازه هاتنه‌و هه هه‌واڵ گرن تا بزانن شه‌ڕه‌گه ها کام مه‌رهه‌ڵه و هه له‌پ کوتن.

یاروو هه‌ر دو پاێ خوه‌ێ ناسه یه‌ێ هناز و له سه‌رپه‌نجه وساێه. فاسله‌ێ کیه‌رده‌گهتا وه رۊ زگم ته‌نیا باڵێگه، م هێماێ ته‌کان نه‌خواردمه و ده‌سه‌ێ کوڵته‌گه له ناو گیرفانم جه‌رانمه‌سه‌و، ناو قه‌پاڵم خیسه. یاروو له نیم متریه‌و گارد گردێه‌و نوورێده پێم. ئێرنگه ئاێه‌مه‌گان گووشه‌قڵاخه‌و بۊنه‌و له ناو خوه‌ێان سه‌ر بردنه‌سه یه‌کاو فچ گوورێانه. بووق‌باق ماشینه‌یل که سه‌ف به‌سانه‌و سه‌فێان تا ناوراس ئه‌و خێاوانه‌گان چێیه له‌پسا کاس وڵات که‌ێد و هیچکه له شوون خوێ ته‌کان نیه‌خوه‌ێد.

یاروو که‌م تریش خوه‌ی کڕنێده‌و نواتر ئێرنگه ده‌س وڵاوه‌ بکه‌ێد ده‌م کیه‌رده‌گه له ناوشانمێشا ره‌ێ بوود.

له‌پساێ نوورمه ناو چه‌وه‌ێلێه‌و چۊ گووڵه‌م خۊنن و خۊن له‌ ناوێیان فه‌قاره به‌سێد و له چوار گام نواتر رشێدن له زه‌ۊ، له وه‌ر پامان له ده‌وروه‌رمانواران‌ئاو و خۊن قاتی بۊیه و بوو خنکێان و مه‌رگ مه‌ێدانه‌گه گرتیه‌س له‌وه‌ر.

که‌مێ ده‌س‌پاێ له‌رزێد و جم‌جۊل که‌ێد، وه‌ بزان مه‌زان دڵم ئه‌ڕاێ سزێد. تا ئێرنگه یه‌ێ دنگاڵ کیه‌ردکیش وه‌ێ به‌زه‌ییه نه‌یمه، رێیه‌ێل ئه‌ودویا چین کولی داخریانه.

ئێرنگه ئه‌وره‌گه گه‌وراوه بۊیه و مه‌یدانه‌یڵ تر و ئێ شاره داپووشاس،ئاێه‌مه‌گان له ژێرێ له‌ پسا فیسیه‌ن.خۊناو ناو مه‌ێدانه‌گه وه ژێر پاێ ئاێه‌مه‌گانا رێ داگرێد. مناڵه‌گانیش مۊسه‌رێان فیسیاس ‌و له ناو ده‌مچه‌وێان په‌خش پلاوه بویه بازێگه لێیان وه پشت هه‌ر دوو ده‌س بان چه‌و گرتنه‌و وه‌ره‌نێسک ده‌ن.

من و یاروو چه‌و بریمنه‌سه ناو چه‌و یه‌ک، ده‌سێ ته‌کان خوه‌ێد و مشتێ کارده‌گه جه‌رنێده‌و منی کلکه‌ێلم له‌ ده‌ور مشتێ کوڵته‌گه قڵفه‌و یه‌ێ کڵکم ها بان ماشه‌گه.

‌     ‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *