باخت پی در پی دانشگاە رازی / اشکان میری

 


بە یاد دارم سال ۱۳۹٨ کە دانشگاە کردستان میزبان کنگرەی مشاهیر کورد بود، مطلبی نوشتم در باب عقب افتادن دانشگاە رازی از وظایف اجتماعی و فرهنگی‌اش کە در کانال صدای آزادی منتشر شد. امروز مراسم تشییع استاد پرتو کرماشانی برگزار شد، از اقشار مردم کرماشان در این مراسم بودند اما باز هم خبری از دانشگاە رازی به عنوان بزرگترین و باسابقه ترین دانشگاە کرماشان نبود! همیشه انتظار از دانشگاە نە تنها بە عنوان مکانی برای علم آموزی و پژوهش‌های علمی رفتە است بلکە بە عنوان مروج فرهنگ، هنر و ادب نیز قلمداد می‌شود کە میتواند نقشی بی بدیل در اعتلای هنر و فرهنگ جامعه داشتە باشد. اما با رویکرد چندسالەی دانشگاە رازی میفهمیم کە این دانشگاە تنها بە دبیرستانی تبدیل گشتە است کە چند کلاسی برای آموزش و چند آزمایشگاهی برای تحقیق دارد وگرنە هیچگونە نقشی در جامعە و خاستگاهش ندارد.
چرا باید در روزی کە یک هنرمند والای کرماشانی بە خاک سپرده می‌شود هیچ رنگ و بویی از این دانشگاە نباشد اما از دانشگاەهای دیگر نمایندگانی اهل ادب و هنر میهمان ما باشند. آیا مسئولین گرامی این دانشگاە احساس شرمساری نمی‌کنند کە جایگاهی در دل مردم شهرشان و در کنارشان ندارند؟
دانشگاهی کە نتواند در کنار مردمش باشد چە تفاوتی با کارخانەای بی روح و ماشینی دارد کە تنها کاغذ را مصرف و مشتی عدد و رقم منتشر کند؟ جوابش قطعا هیچ است! بە قول استاد دکتر محمد علی سلطانی دانشگاە رازی فضایی منجمد است کە تنها بە درد خودش میخورد! آقایان شما را یا خوابی عمیق همچون کما بردە است و یا توانایی نقش آفرینی و همراهی مردم دیارتان را ندارید کە در هر دو صورت تابلو دانشگاە را پایین آورده و بە دبیرستان رازی تغییر دهید. اینگونە هم خیال خودتان را راحت میکنید و هرنوع مسئولیت اجتماعی را از دوش خود برخواهید داشت و هم تکلیف مردم روشن است کە باید به دنبال پایگاهی فرهنگی-عملی در استان‌های مجاور باشند.

مردم این دیار از دیرباز اهل هنر و فرهنگ بودەاند و بزرگان بسیاری بە کشور معرفی کردەاند بدون شک لیاقتشان پایگاهی علمی و فرهنگی قوی است کە بتواند نیازها و انتظارتشان را برآورده کند، اگر توانایی همراهی‌شان را ندارید، درب جسم بی جان دانشگاە را تختە کنید زیرا کە بازی فرهنگی را خیلی وقت است کە باختەاید و در حال باخت های پی در پی هستید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *