له‌ش شه‌شم

مجموعه‌ شعر کوردی له‌ش شه‌شم بزودی منتشر می شود

مجموعه‌ شعر کوردی له‌ش شه‌شم بزودی منتشر می شود

  پرتووک تازه‌ێگ له‌ جه‌لیل ئاهه‌نگه‌رنژاد ئاێه‌مه‌گان، فره‌ له‌ لێان له‌ ناو یه‌ێ له‌ش مینن. ئه‌مانێگ له‌ لێان هه‌ن ک له‌ش وه‌ له‌ش ئاڵشت که‌ن. «له‌ش شه‌شم» پرتووکێگه‌ ک شاهات له‌ شوون له‌ش تازه‌ێگ ئڕاێ شاعرێ یاگه‌ر وه‌رده‌نگه‌یلێ بوود. ئێ پرتووکه‌ وه‌ ده‌سمێه‌ت «دیباچه‌» وه‌ێ زۊ تێده‌ بازار کتاو و پێشکه‌شدان بوو.