تئاتر کرمانشاه‌

گفتگوی یک کارگردان تئاتر با صدای آزادی:حال تئاتر کرماشان خوب نیست!

گفتگوی یک کارگردان تئاتر با صدای آزادی:حال تئاتر کرماشان خوب نیست!

  اشکان میری-صدای آزادی: تئاتر صحنەی روان زندگی است. از دیرباز این هنر شناسنامه دار در قلب و زندگی مردمان دنیا جای داشتە و آن را بە مانند آینەی جهان نمای زندگی و جامعه میبینند. بە همین دلیل تئاتر را نە تنها بە عنوان سرگرمی بلکە بە عنوان محلی برای نگریستن بە جامعه از فضای […]